Suvi Mesimummis

Põlva Vallavalitsuse korralduse 11.03.2020 nr 2-3/117 Põlva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2020. aasta suveperioodil alusel on Põlva Lasteaed Mesimumm suletud 29.juunist - 9.augustini 2020.

Valvelasteaiana töötab Põlva Lasteaed Mesimumm 10.augustist - 21.augustini tööpäeviti kell 7.00-18.00.

24.augustist on avatud kõik rühmad.

Uued lasteaeda tulevad lapsed on oodatud lasteaiaga harjuma 24. augustist kell 9.00.


Lasteaiad rattaretkel kilomeetreid kogumas

Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) eestvedamisel toimunud 2015. aastal suuraktsiooni „Lasteaiaõpetajale õpetaja palk!“ tähistamiseks ja kõigi toetajate tänamiseks sõitsime viis aastat hiljem taas ratastel. Toimus virtuaalne #ELAL rattaretk 5, millega sooviti panustada lasteaiaõpetajate väärtustamisse Eesti ühiskonnas, mida toetas palga alammäära kehtestamine. Viimane on nüüdsest seotud kooliõpetaja palga alammääraga, mis annab turvatunnet nii tegutsevatele kui tulevastele õpetajatele, kes on valimas lasteaiaõpetaja elukutset omandama. Samas taheti avaldada tänu Eesti Vabariigi valitsusele ja kõikidele omavalitsustele, kes leidsid võimaluse lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamisel liituda riigipoolsete toetusmeetmetega, kuna see eeldas omavalitsuse poolset panustamist eelarveliste vahenditega.  

Piltidel Põlva Lasteaed Mesimumm ja Põlva Lasteaed Lepatriinu naiskond #ELALrattaretk5 kilomeetreid kogumas. Kokku siis 9x15 km. Mesimumme esindasid Maiki Kruuda, Heli Leet, Ene Lelberd, Ülle Suur.


Valvelasteaed 2020. suveperioodil

Valvelasteaiad 2020. aasta suveperioodil

Põlva Vallavalitsuse korralduse 11.03.2020 nr 2-3/117 Põlva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2020. aasta suveperioodil alusel on Põlva Lasteaed Mesimumm suletud 29. juunist – 9. augustini.

Põlva Lasteaed Lepatriinu töötab puhkuseperioodil valvelasteaiana 29. juunist – 24. juulini.

Põlva Lasteaed Pihlapuu töötab puhkuseperioodil valvelasteaiana 27. juulist – 7. augustini.

Põlva Lasteaed Mesimumm töötab puhkuseperioodil valvelasteaiana 10. augustist- 21. augustini.  

Valvelasteaias koha saamiseks esitab lapsevanem vormikohase taotluse Põlva Lasteaed Lepatriinu direktorile hiljemalt 15. maiks.  

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt.Taotluse vorm kättesaadav siin


Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord muutmine

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva 23.04.2020 nr 1-2/5
Põlva Vallavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 25 “Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldust nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil".
§ 1. Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu 19. detsembri 2019. a määrust nr 25 "Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muudetakse ja täiendatakse § 3 lõikega 4 järgmises sõnastuses:
"(4) Vanemad vabastatakse kohatasu maksmisest alates 16. märtsist 2020 kuni Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra lõpetamiseni.".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16. märtsist 2020.
/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
volikogu esimees

Arhiiv