Laps alustab kooliteed 2021.aasta sügisel

 
Põlva vallas tegutseb seitse muntsipaalpõhikooli - Ahja Kool, Mooste Mõisakool, Tilsi Põhikool, Vastse-Kuuste Kool, Kauksi Põhikool, Põlva Kool ja Põlva Roosi Kool.
Põlva vald, koolide pidajana peab tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest määrama igale koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, elukohajärgse munitsipaalkooli.
Põlva vallas on lapsele elukohajärgse kooli määramine reguleeritud vallavalitsuse määrusega. Nimetatud määruse kohaselt esitab lapsevanem vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse. Rahvastikuregistri andmetel elab Põlva vallas 109 last, kes käesoleva aasta 1. septembril peaksid alustama õppimist esimeses klassis.
Taotluse vorm lapsele elukohajärgse kooli määramiseks on kättesaadav Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/blanketid ja vallavalitsuse kantseleis. Taotlus tuleb esitada kõikidel vanematel, kelle lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse 1. veebruariks 2021. Elukohajärgse kooli määramise otsusest teavitatakse vanemaid taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 1. märtsil 2021.
Aigi Tks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490