Laps alustab kooliteed 2019.aasta sügisel

Laps alustab kooliteed 2019. aasta sügisel  

Põlva vallas tegutseb seitse munitsipaalpõhikooli – Ahja Kool, Kauksi Põhikool, Mooste Mõisakool, Tilsi Põhikool, Põlva Kool, Põlva Roosi Kool ja Vastse-Kuuste Kool.

Põlva vald, koolide pidajana peab tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest määrama igale koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, elukohajärgse munitsipaalkooli.

Põlva vallas on lapsele elukohajärgse kooli määramine reguleeritud vallavalitsuse määrusega. Nimetatud määruse kohaselt esitab lapsevanem vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse. Rahvastikuregistri andmetel elab Põlva vallas 142 last, kes käesoleva aasta 1. septembril peaksid alustama õppimist esimeses klassis.

Taotluse vorm lapsele elukohajärgse kooli määramiseks on kättesaadav Põlva valla veebilehel   http://www.polva.ee/blanketid ja vallavalitsuse kantseleis. Taotlus tuleb esitada kõikidel vanematel, kelle lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse 1. veebruariks 2019. Elukohajärgse kooli määramise otsus avalikustatakse Põlva valla veebilehel www.polva.ee hiljemalt 1. märtsil 2019. Otsusest teavitatakse vanemaid taotluses märgitud kontaktidel.

 

Aigi Tiks

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

aigi.tiks@polva.ee

799 9490