MESIMUMMIS TOIMUB KOOLIEELIKUTELE PROGRAMMEERIMISE TÖÖTUBA

Teema: Liiklus on põnev!
Orienteeruv toimumisaeg: 9. oktoober kell 16.15 - 17.45

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud: koolieelikud (5-6 aastased lapsed)

Lühike õpitoa sisukirjeldus:

Töötuba kestab 90 minutit. Töötoa eesmärk on: 1) tutvuda robotitega Bee-Bot ja Ozobot; 2) tutvuda liiklusvahendite, liiklusmärkide ja liiklusohutusega; 3) tunda rõõmu koos mängimisest/õppimisest.

Töötoas osalejad saavad mängida Bee-Bot robotiga liiklusteemalisel matil (http://bit.ly/2N5CiUp) erinevaid mänge. Ozobot robotite jaoks valmib ühistööna (suurele paberile või tapeedile) liikluslinnak. Joonistajatele on abiks Ozoboti koodilehed. Lisaks saavad lapsed kas töötoas või hiljem rühmas liiklusmärke välja mõelda ja joonistada. Valminud joonistustest tehakse näitus.

Milliseid ainealaseid pädevusi toetatakse?

Mina ja keskkond - laps nimetab erinevaid liiklusvahendeid (sh eriotstarbelised sõidukid) ja oskab täiskasvanu abiga võrrelda nende liikumiskiirust (kiirem, aeglasem); laps teab, kuidas jalakäijana ja jalgratturina ohutult liigelda (helkur, helkurvest, kiiver); laps tutvub enamlevinud liiklusmärkidega ja oskab nimetada vähemalt kahte liiklusmärki.
Keel ja kõne - laps tunneb tähti ja veerib kokku 1–2-silbilisi sõnu; laps saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida.
Matemaatika - laps teeb 6 piires loendamise teel kindlaks silmade arvu täringul ja võrdleb seda pildil oleva täringu silmade arvuga; laps saab aru mõistetest parem, vasak, üleval, all; laps tuleb toime neljast värvist koosnevate koodide lugemise ja joonistamisega; laps järjestab kuni viit liiklusvahendit suuruse/kiiruse järgi.
Kunst - laps väljendab joonistades oma teadmisi liiklusest ja liiklusohutusest; laps kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid; laps kirjeldab enda väljamõeldud liiklusmärki, selle värve ja vajalikkust.

Üldoskused: laps tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma; laps järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada; laps hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise; laps oskab teistega arvestada ja teha koostööd; laps oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt tagasisidele; laps kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda järelt.

Milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutatakse?

 Bee-Bot (6 tk) ja Ozobot (5 tk)

Vahendid on töötoa läbiviija poolt.

Merlin Kirbits

Telefon: 5691506

06.-21. oktoobrini 2018 toimub kuues üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week,

mis aitab tuua programmeerimise iga huviliseni lihtsal, lõbusal ja kaasahaaraval viisil.


Ootame koolieelikuid (5 – 6 aastaseid lapsi)

Põlva Lasteaias Mesimumm toimuvasse töötuppa

09.10.2018 kell 16.15 – 17.45.

Koos lastega seiklevad liikluses

robotid Bee-Bot ja Ozobot.

Registreeri siin:

https://goo.gl/forms/d6px4xOXesAYQoPD2